Privacyverklaring Bloomcenter

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Bloomcenter verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaat Bloomcenter om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam, website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bloomcenter?

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beheer van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan onze afdeling Relatiebeheer.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien gewenst kunnen uw gegevens worden gewist, u kunt hiertoe een verzoek indienen via ons algemene email adres support@bloomcenter.nl
Doeleinden van gebruik:
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Bloomcenter. in bepaalde ge-vallen uw persoonsgegevens opslaat. Wij gebruiken uw gegevens voor:

De uitvoering van transacties
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom ver-zoekt;
Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Bloomcenter haar relaties en haar medewerkers;
Het verzenden van de nieuwsbrief.
De gegevens bewaart Bloomcenter tot opzegging.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden:
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft ver-strekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen via support@bloomcenter.nl , of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0488 42 93 24 op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.30 uur.
U heeft de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.